Hur vi arbetar

Vi har en psykodynamisk grundsyn på människors utveckling och problem. Detta innebär att man tillsammans med terapeuten/handledaren försöker att förstå sina problem och svårigheter för att kunna hitta nya perspektiv och sätt att hantera svårigheterna på. Med en större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka sitt eget liv. Målet är minskade svårigheter och en högre grad av frihet.

Hur vi arbetar vid psykoterapi
Vi arbetar med en relationell inriktning på vår terapi, den vilar på psykodynamisk grund men även de moderna teorierna kring samspelets betydelse, affekterna och nyare utvecklingspsykologi. Relationerna och samspelet med andra är i centrum men även samspelet mellan patient och terapeut är viktigt för oss. Det går oftast att förstå problem och svårigheter genom det som sker i det terapeutiska rummet. Detta innebär ett fokus i samtalet på relationer, känslor, patientens livsfas och livssituation. I den gemensamma terapeutiska relationen kan detta utforskas och förändras och en möjlighet till bearbetning av tidigare upplevelser och en förändring skapas.

I kognitiv beteendeterapi kartläggs behovet av förändring och en plan arbetas fram med fokus på tankar ( kognitioner), känslor och handlingar (beteende) för att uppnå önskvärt resultat.

Hur vi arbetar vid handledning
Även här har vi en relationell inriktning, vilket är en fungerande grund oberoende av ditt eller gruppens yrke och arbetssätt. Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Den handledning som vi erbjuder i behandlingsarbete är processinriktad och ger utrymme för reflektion, fördjupning och utveckling av ens kunskaper. Handledning kan ske i många olika konstellationer; som team, yrkesgrupp, avdelning och som chefs handledning eller konsultation.