Vi erbjuder

Psykoterapi
Vi erbjuder behandlande psykoterapi med psykodynamisk inriktning och ett relationellt perspektiv. Målet med terapin är att komma tillrätta med de problem som du upplever. Genom psykoterapi kan man få insikt i varför man har ett speciellt problem och hur man ska förhålla sig till det. I terapin vänds uppmärksamheten mot människans inre, hennes tankar och känslor. För att kunna mötas i terapirummet krävs att man etablerar en fungerande relation, skapar en gemensam plattform där svåra känslor får finnas.

Parsamtal
Vi erbjuder möjlighet för par (partners, familj, syskon eller andra relationer) att gå i parterapi genom parsamtal. Parterapi erbjuder ett bra stöd då båda parter upplever en eller flera svårigheter i sin relation eller i relation till andra. Samtalen fokuserar på det som upplevs som bekymmersamt och fokus läggs på att bådas bild av svårigheter ska ges möjlighet att uttryckas och utforskas.

Krisbearbetning
Hos oss finns möjligheten att få hjälp med krisbearbetning i form av samtal och terapi. Förr eller senare utsätts vi alla för svåra händelser och kriser såsom separation, skilsmässa, arbetslöshet eller att förlora en närstående. I dessa situationer försöker vi genom terapi hjälpa dig att se din livssituation på nya konstruktiva sätt. En obearbetad livskris riskerar hämma dig i din vardag och påverka dig negativt. Genom krisbearbetning kan vi tillsammans omvandla det till personlig utveckling och fördjupade insikter.

Stödjande samtal
Stödjande samtal hjälper dig som upplever dig ensam och utsatt i din situation och behöver någon som lyssnar och hjälper dig att sortera i tankar och intryck. Genom samtalet lär du dig att bättre förstå dig själv och därigenom förbättrar du relationen till andra och får en större insikt i varför du handlar som du gör.

Konsultation
Vi erbjuder även konsultation i samtalsform som typiskt sett kretsar kring ett specifikt problem eller ärende i arbete och där man genom samtal försöker öka den egna insikten och se alternativa handlingsvägar.

Handledning
I alla yrken där man har sig själv som arbetsverktyg finns risken att man tappar fokus eller i värsta fall sig själv. Handledning har till syfte att utveckla och stärka yrkesrollen genom ökad insikt och självkännedom. Det ger möjlighet till vidareutveckling på det personliga och professionella planet. Den eller de handledde får möjlighet att granska och undersöka sina frågeställningar ur olika perspektiv, reflektera över de känslor och reaktioner som väcks i arbetet och med ny insikt kunna välja nya förhållningssätt. Handledning är också ett sätt att knyta ihop teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Handledning kan bedrivas både enskilt och i grupp.

Vår kompetens tillåter oss att erbjuda handledning för dig som utbildar dig till psykoterapeut.

Egenterapi
Du som går din utbildning för att bli psykolog eller psykoterapeut har några spännande år framför dig med en stor utvecklingsmöjlighet där egenterapin är ett av stegen. Du är välkommen att kontakta oss för din egenterapi så försöker vi tillsammans hitta en lösning som passar din situation och dina behov.

Vi erbjuder samtal på vår mottagning på skolgatan men även via digitala plattformar (Skype, Teams) eller via telefon.